Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy dla ADBOARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie: 01.07.2020 - 30.09.2020

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi:  197 212,86 zł 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 197 212,86 zł

Dofinansowanie w kwocie: 197 212,86 zł

Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności ADBOARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie na jaki udzielona jest dotacja. 

 

 

 

      

 

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego panelu świetlnego Lightpanel 02 w firmie Adboard Sp. z o.o. w Sielinku

Cel projektu : Wdrożenie do produkcji innowacyjnego panelu świetlnego Lightpanel 02, poprzez zakup środków trwałych oraz budowę hali produkcyjnej. Dodatkowym efektem, wynikającym z realizacji projektu, będzie wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku.

Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, wdrożenie innowacji procesowych, produktowych, a także nie technologicznych.

Wkład funduszy europejskich: 4 051 660,96 PLN